Our Rating
Your Rating

ไอ้เข้

ไอ้เข้ (2535)

ไอ้เข้ (2535)
FILM STAR ฟิล์ม สตาร์
ฉีกแปลกแนวหนังฮามหาสนุก
กับ..จรเข้ดุ!..คนเพี้ยน (ฮาเถลือกเหงือก)
ไอ้เข้
อรรถชัย อนันตเมฆ ชนิดา กาญจนศิลป์
จ่อย ตราช้าง, ผู้ใหญ่มา ตราช้าง, หม่ำ จ๊กมก,
สะใจ พลังพล, โป้ง ปราโมทย์, เป้ ดอยปุย,
เล็ก อำพวา, ขนิษฐา สุจริตกุล, เสาร์ ศิลาหิน
ธาดา จันทรุกขา บทประพันธ์
“กัลยาณี” กำกับการแสดง
สุวัฒน์ รัตนพล ถ่ายภาพ
ประยูร สุพรรณการ ดำเนินงานสร้าง

Leave a Reply