Our Rating
Your Rating

ไม้เรียวหัก

ไม้เรียวหัก (2527)
ไม้เรียวหัก
พูนศิริฟิล์ม
วรพัตรา เสถียรศรี อำนวยการสร้าง
ไม้เรียวหัก
ทูน หิรัญทรัพย์ สินจัย หงษ์ไทย
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ แวววลี
พยัคฆ์ รามวาทิน, เอกลักษณ์ ยลระบิล, เด๋อ ดอกสะเดา,
ยอด นครนายก, สมชาย สามิภักดิ์, โป๋ เป่าปี่
ขอแนะนำดาราเจ้าบทบาท วีระ คงนุ่ม
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
อ๊อด ธุรกิจ
สุนทร เสถียรศรี กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Leave a Reply