Our Rating
Your Rating

ไผ่สีทอง 2535

  ไผ่สีทอง (2535)

  เพชรเกษมโปรดักชั่น
  รักษ์ หล่อเกษมศานต์ อำนวยการสร้าง
  เสรีชีวิตแห่งความคิดอิสระ
  จะไม่ถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆ
  แกร่งด้วยอุดมการณ์ แต่อ่อนไหวในอารมณ์
  ไผ่สีทอง


  ของ “โฉม ปาริษา”
  ศตวรรษ ดุลยวิจิตร นาตยา จันทร์รุ่ง
  วีระชัย หัตถโกวิท, รัชนา พนาลิกุล, โสภา มหวัฒน์
  ผู้ให้เกียรติร่วมแสดง
  นันทนา วีระชน, สุนัย ละอองศรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์
  จารึก สงวนพงษ์ กำกับ
  พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
  กิตติพร พนาลิกุล ดำเนินงานสร้าง

  ไผ่สีทอง พ.ศ. 2522

  Reviewed by admin on 02 กรกฎาคม 2018

  Leave a Reply