Our Rating
Your Rating

แว่วเสียงลมรัก

แว่วเสียงลมรัก (2517)
แว่วเสียงลมรัก
สุริยะเทพภาพยนตร์ โดย ไถง สุวรรณทัต
ภาพยนตร์ชีวิตรัก รอยรักเหมือนรอยเรือที่แยกน้ำ
แว่วเสียงลมรัก
จากเรื่องเดิม พระจันทร์ร้องไห้ ของ จำลักษณ์
ยอดชาย เมฆสุวรรณ เพชรา เชาวราษฎร์
พนม นพพร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์,
คมน์ อรรฆเดช, กันทิมา ดาราพันธ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง,
สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, โกร่ง กางเกงแดง,
จรูณ สินธุเศรษฐ์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต และดาราสมทบอีกมากมาย
สมวงษ์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง
อัศนีย์ สุวรรณทัต ถ่ายภาพ
ภรณี สุวรรณทัต กำกับการแสดง
สุริยะเทพภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทวีป

Leave a Reply