Our Rating
Your Rating

แว่วเสียงยูงทอง

  แว่วเสียงยูงทอง (2508)

  โอ เค.ภาพยนตร์ โดย
  ชุดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง
  ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง
  ฉลอง กลิ่นพิกุล ถ่ายภาพ
  ยูงทองห่วงหวงแววหางแห่งยูงเพียงใด
  แว่วเสียงยูงทอง ภาพยนตร์ไทยสรรค์สร้าง
  ให้เยี่ยมฟ้า เยี่ยงยูงเพียงนั้น…
  แว่วเสียงยูงทอง
  จากบทประพันธ์ของ รพีพร
  นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต
  ขวัญใจ สะอาดรักษ์ ปรียา รุ่งเรือง แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
  และ สายนที
  พูนสวัสดิ์ ธีมากร, หม่อมชั้น พวงวัน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
  ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ, แป๊ะอ้วน, จำรูญ หนวดจิ๋ม,
  อบ บุญติด, ชูเตี้ย, ชนินทร, พีระพล, ถวิล, สัมพันธ์ ฯลฯ
  เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
  *ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

  Reviewed by admin on 13 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply