Our Rating
Your Rating

แม่มะนาวหวาน

แม่มะนาวหวาน

แม่มะนาวหวาน (2527)

รัศมีภาพยนตร์ เสนอ
แม่มะนาวหวาน
สมบัติ เมทะนี ทูน หิรัญทรัพย์ ปิยะมาศ โมนยะกุล
เทอด ดาวไท-ป้อมเพชร กำกับการแสดง
ร่วมด้วย ธิติมา สังขพิทักษ์, ฤทธิ์ ลือชา, ส.อาสนจินดา,
เด๋อ-ดู๋, บู๊ วิบูลย์นันท์, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์