Our Rating
Your Rating

แม่จอมยุ่ง

แม่จอมยุ่ง (2526)
แม่จอมยุ่ง
อำนวยไชยภาพยนตร์ สร้าง
ภาพยนตร์ชีวิตรัก สนุก ครื้นเครง
หนุ่มสาวเจ้าปัญหา (จอมยุ่ง)
เป็นครั้งแรกที่ 2 ดาราจอมยุ่งมาพบกัน
พร้อมด้วยบริวารจอมยุ่งๆ
แม่จอมยุ่ง
ของ มธุรส
ทูน หิรัญทรัพย์ มนฤดี ยมาภัย
ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร,นิภาพร นงนุช,
ปรัชญา อัครพล, อาทิตย์ สุริฉาย, อัญชลี ชัยศิริ,
อภิชาติ อรรถจินดา, ชุมพร เทพพิทักษ์, เด๋อ-ดู๋-ดอน
ไชยวัฒน์ ชุมพลวงศ์ ที่ปรึกษา
อำนวย พีระขำ ดำเนินงานสร้าง
งามเฉิด สร้างบท
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
ตฤณชาต กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Leave a Reply