Our Rating
Your Rating

แด่คุณครูด้วยคมแฝก

แด่คุณครูด้วยคมแฝก

รณภพฟิล์ม โดย รุจน์ รณภพ
รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยมปี 2517
โดย นิมิตร ภูมิถาวร
แด่คุณครูด้วยคมแฝก
นาท ภูวนัย อรัญญา นามวงษ์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา
วันทนา บุญบันเทิง สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กฤษณะ อำนวยพร
ม.ล.โกมล ปราโมช ดลนภา โสภี
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
อัญชลี ชอบประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
รุจน์ รณภพ กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply