Our Rating
Your Rating

เพื่อเธอที่รัก

นานาภาพยนตร์ เสนอ
เพื่อเธอที่รัก

เพื่อเธอที่รัก
ของ สุริยะ
35 ม.ม.ในระบบเดอะเนชั่นแนลสโค
อรัญญา นามวงษ์ นิรุตตติ์ ศิริจรรยา
สุทิศา พัฒนุช สายัณห์ จันทรวิบูลย์
กันทิมา ดาราพันธ์, อัศวิน คณาวิน, ส.อาสนจินดา,
ประมินทร์ จารุจารีต, สุพรรณ บูรณพิมพ์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา,
วิภาวดี ตรียะกุล, จอมใจ จรินทร์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
มนัส บุณยเกียรติ, ด.ช.ปรีชา คงเขียว, ศรีสุริยา, เทพ เทียนชัย
จันทรา เมธากุล อำนวยการสร้าง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
พิพัฒน์ พยัคฆะ-มนู วรรณายก ผู้ช่วยถ่ายภาพ
สุระ นานา กำกับการแสดง
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Leave a Reply