Our Rating
Your Rating

เพื่อน

เพื่อน (2529)

เพื่อน

พลสยามภาพยนตร์
“เรียบ…ง่าย..ความหมายสุดพรรณนา”
เรวัต (เต๋อ) พุทธินันท์ อนุสรา จันทรังษี
พบดาราวัยรุ่นยอดนิยม
เพ็ญ พิสุทธิ์, อาภาวดี เสริมศิริ,
เสกสรร ชัยเจริญ, สันติภาพ บุญส่ง
อภิชาต โพธิ์ไพโรจน์ บทภาพยนตร์-กำกับการแสดง
มานะ พลสยาม อำนวยการสร้าง
พลสยามภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

Leave a Reply