Our Rating
Your Rating

เพชรลำพระเพลิง

บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ
แกร่งกร้าวดุจเพชร ร้อนแรงดั่งเปลวไฟ
เพชรลำพระเพลิง

เพชรลำพระเพลิง
สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
ไปรมา รัชตะ ชูชัย ชัชฎา
ไกร ครรชิต, ศิริพร, พิภพ ภู่ภิญโญ, เป้า, เจริญ, สง่า
วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply