Our Rating
Your Rating

เพชรผ่าปืน

เพชรผ่าปืน (2533)

เพชรผ่าปืน

สันติสุชาภาพยนตร์ เสนอ
วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง
เพชรผ่าปืน
สรพงศ์ ชาตรี ไชยัณห์ สรไกร
เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์,
เหม เวชยันต์, แขก เคราแดง

Leave a Reply