Our Rating
Your Rating

เพชรตัดเพชร พ.ศ. 2527

  ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
  ยิ่งใหญ่แห่งมหาศักราช เหตุกาณ์สำคัญ ระทึกทุกนาที
  สักกะ จารุจินดา กำกับการแสดง
  สรพงศ์ ชาตรี โกวิท วัฒนกุล อโนเชาว์ ยอดบุตร อภิรดี ภวภูตานนท์
  เพชรตัดเพชร


  ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิยะดา อุมารินทร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์,
  อัญชลี ชัยศิริ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สุเชาว์ พงษ์วิไล,
  ลักษณ์ อภิชาติ, ไกร ครรชิต, รอง เค้ามูลคดี,
  มานพ อัศวเทพ, สมชาย สามิภักดิ์, บู๊ วิบูลย์นันท์,
  หมอซ้ง, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, พุนสวัสดิ์ ธีมากร,
  เทพ โพธิ์งาม, วุมิ คงคาเขตร, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม,
  พิภพ ภู่ภิญโญ, จันทนา ศิริผล, ดาดา

  -ใบปิดวาดโดย บรรหาร

  เพชรตัดเพชร พ.ศ. 2509

  Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply