Our Rating
Your Rating

เพชฌฆาตหน้าเป็น

มีคุณสุตภาพยนตร์ เสนอ
ฆ่าคนชั่วไม่บาป…สาธุ
เพชฌฆาตหน้าเป็น

เพชฌฆาตหน้าเป็น
สรพงศ์ ชาตรี โกวิท วัฒนกุล พอเจตน์ แก่นเพชร
อุเทน บุญยงค์ เศรษฐา ศิระฉายา วิฑูรย์ กรุณา
วีนัส ทิพยจันทร์ มยุรา ธนะบุตร เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ประกายดาว, ครรชิต ขวัญประชา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ชาย มีคุณสุต กำกับการแสดง
พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
โชน บุนนาค แสง
วินัย วิเศษศิริ กำกับบท
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Leave a Reply