Our Rating
Your Rating

เทพธิดาโรงแรม

เทพธิดาโรงแรม (2517)

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เสนอ
เทพธิดาโรงแรม
ของ ณรงค์ จันทร์เรือง
สรพงศ์ ชาตรี สมภพ เบญจาธิกุล
วิยะดา อุมารินทร์ คธา อภัยวงศ์ ฯลฯ
ละโว้ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร
-ผลงานกำกับเรื่องที่ 3 ของท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และเป็นหนังเรื่องแรกของวิยะดา อุมารินทร์

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

Leave a Reply