เรื่องของความรักที่สุดรัก แค้นที่สุดแค้น
รื่นเริงที่แสนจะรื่นเริง

โยธิน เทวราช ภาพยนตร์
ฝากศรัทธาการสร้างอันยิ่งใหญ่ ไว้ใน…
เชิงชายชาญ
บทประพันธ์ ของ “บุษยมาส”

7 เพลงเอกแสนรื่นเริง
นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
ชุมพร เทพพิทักษ์, ดรุณี ชื่นสกุล, สยาม ทรงกลด,
ใจดาว บุษยา, อนุชา รัตนมาลย์, โยธิน เทวราช,
สิงห์ มิลินทราศัย, วิน วิษณุรักษ์, อบ บุญติด,
มนัส บุณยเกียรติ, เตือนใจ บุญพระรักษา, วราภรณ์ วลัยพรรณ,
เทอด ดาวไท และสีเผือก, ศรีสุริยา

วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
พิพัฒน์ พยัคฆะ-โสภณ มิลินทาศรัย ถ่ายภาพ
โยธิน เทวราช อำนวยการสร้าง
เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
เชิงชายชาญ
ใบปิดวาดโดย เดช

 

Leave a Reply