เงารัก (2508)

จินดาวรรณภาพยนตร์
ภูมิใจเสนอ
เกิดเป็นคนก็ต้องมีเงาตามตั
ก่อเวรไว้ก็ต้องมีกรรมเป็นเงาตามสนอง
แต่เมื่อมีรัก อะไรเล่าคือ เงาของรัก
เงารัก
จากบทประพันธ์รักสุดของ บุษยมาส
มาเป็นละครวิทยุของคณะ แก้วฟ้า
เริง อภิรมย์ สร้างบท
นำแสดงโดย พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี
สุเทพ วงศ์กำแหง, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, บุษกร สาครรัตน์,
เยาวเรศ นิศากร, อภิญญา วีระขจร, วงทอง ผลานุสนธิ์,
สาหัส บุญหลง, สุวิน สว่างรัตน์, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา,
อดุลย์ กรีน, ล้อต๊อก, ดาวน้อย ดวงใหญ่
อนันต์ ชลวนิช กำกับบท-ลำดับภาพ
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
ศิริ ศิริจินดา อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
วัชรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 06 มิถุนายน 2018

Leave a Reply