Our Rating
Your Rating

อัศวิน 19

อัศวิน 19 (2519)
อัศวิน 19
ภาพยนตร์รบยิ่งใหญ่ เทิดทูนวีรกรรมของวีรชน
ฟังเพลง “หนักแผ่นดิน”
ของ พ.ต.บุญส่ง หักฤทธิ์ศึก
ที่ระบือลือลั่นจากวิทยุยานเกราะ
ความเป็นไทยเรารัก และไม่ยอมให้ใครย่ำยี
เราจะรักษาแผ่นดินไทยไว้ ด้วยหัวใจ
และสายเลือดของนักสู้ “ลูกแม่ไทย”
อัศวิน 19
กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา เรวดี ปัตตะพงษ์
มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, หรรษา จริยาพร,
กุลนที วรารักษ์, ศรีไพร ใจพระ, เทวฤทธิ์ ลอยชาย,
จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, เทียนชัย, เมฆ, สุรชาติ,
สิงห์ มิลินทราศัย, สินีนาฏ โพธิเวส, ชานีย์ ยอดชัย
ภาณุพันธุ์ ยุคล อำนวยการสร้าง
จรี อมาตยกุล ดำเนินงาน
ส.อาสนจินดา ประพันธ์เรื่อง-สร้าง-กำกับ
วิเชียร วีระโชติ-ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ
อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย อดิเรก

Leave a Reply