Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

อวนดำ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อวนดำ (2522)
อวนดำ
อมรรัตน์ภาพยนตร์
อวนดำ
ของ “ศรีเพชร”
สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์
ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, อรสา อิศรางกูร ,
ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ลักษณ์ อภิชาติ,
มานพ อัศวเทพ, ไกร ครรชิต, ม.ล.โกศล ปราโมทย์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ศาณิต รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ
จรัญ พรหมรังสี ลำดับภาพ
อมรรัตน์ อำนวยการสร้าง
กิตติพงษ์ เวศภูญาณ กำกับการแสดง
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 25 สิงหาคม 2018