Our Rating
Your Rating

อย่านึกว่าหมู

อย่านึกว่าหมู (2520)
อย่านึกว่าหมู
บางกอกสโคปภาพยนตร์ เสนอ…
อย่านึกว่า ‘หมู’
หนังหมูๆ ดุแล้วมันส์ บทตลกขบขัน ฮากันจนสะอึก
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ดารานำแสดง
ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์,
มาลี เวชประเสริฐ, เทพ เทียนชัย, สีหมึก,
ท้วม ทรนง, ดวงดาว มนต์ดารา, ทองแถม,
จุ่น ทรงเล็ก, พรทิพย์, จิ๋ม ปฏิมา
อนุมาศ บุนนาค กำกับ
วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ
บริษัทบางกอกสโคปภาพยนตร์จำกัด สร้าง
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Leave a Reply