นักแสดง:

นวพล ลำพูน ก้าว 
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ สอง 
รุจิภาส ก่อเกียรติ หน่อ 
ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว พ่อสอง 
ไพโรจน์ ใจสิงห์ ปู่ยั่งยืน 
ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ น้าตุ้ม 
เกรียงศักดิ์ เหรียญทอ อาหยอด 

Leave a Reply