Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

สุริโยไท

สุริโยไท

หนึ่งวีรสตรี หาญกล้า พลิกหล้า ดับร้อนแผ่นดินเพลิง

เรื่องย่อ สุริโยไท
พระสุริโยไท ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเฑียรราชา เมื่อ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สวรรคตในปี พ.ศ. 2072 (ค.ศ. 1529) พระอาทิตยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนาม หน่อพุทธางกูร ทุกพระองค์เสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับ ณ กรุงศรีอยุยา ประทับอยู่ ณ วังชัย เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร สวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษ บ้านเมืองบริหารโดยขุนนางผู้ทุจริต ติดสินบนเถลิงอำนาจ 5 เดือนให้หลังพระไชยราชาธิราชจึงเข้ายึดราชบัลลังก์ และได้แต่งตั้งพระเฑียรราชาขึ้นเป็นอุปราช พระมเหสีของพระไชยราชา คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ได้ลักลอบมีความสัมพันธ์กับ ขุนชินราช และลอบวางยาพิษปลงพระชนม์พระไชยราชา แล้วสถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า ขุนวรวงศาธิราช พระเฑียรได้ทรงผนวชเพื่อเลี่ยงภัย ต่อมาผู้จงรักภักดี ได้ร่วมกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศา และท้าวศรีสุดาจันทร์ แล้วอัญเชิญพระเฑียรราชา ให้ลาสิกขาบทขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ระหว่างนั้นพม่ารุกรานไทย เกิดเป็นสงครามยุทธหัตถี ซึ่งเป็นเหตุให้ พระสุริโยไทสิ้นพระชนม์บนคอช้าง

สุริโยทัย ฉบับสมบูรณ์ ๕ ชั่วโมง

เพิ่มฉากและเหตุการณ์สำคัญที่ไม่มีในโรงภาพยนตร์มากกว่า ๑๐ ฉาก

อาทิ ฉากพระสุริโยไทสละพระชนม์ชีพช่วยพระมหาจักรพรรดิ์ ทำให้ไม่เสียกรุงศรีอยุธยา (ถ่ายทำใหม่), ฉากพระราชพิธีพระเพลิงศพยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ (ถ่ายทำใหม่), ฉากเบื้องลึกเบื้องหลังความร้ายกาจของท้าวศรีสุดาจันทร์ที่คิดกบฏต่อผู้มีพระคุณ, ฉากยุทธวิธีวางแผนแย่งชิงบัลลังก์ที่ดุเดือดเข้มข้นยิ่งขึ้น และอีกมากมายที่หาดูไม่ได้จากฉบับเดิม

พระสุริโยไท (รับบทวัยรุ่นโดย พิมลรัตน์ พิศลยบุตร) ทรงเจ้านายฝ่ายเหนือราชวงศ์พระร่วง ตั้งแต่พระชนมายุ ๑๕ พรรษา ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเยาวราช จากราชวงศ์สุพรรณภูมิ คือ พระเฑียรราชา (รับบทวัยรุ่นโดย วิทยา โกมลฐิติกานต์) โอรสขององค์อุปราช พระอาทิตยา (สุเชาว์ พงษ์วิไล) กับพระสนม ซึ่งครองเมืองพิษณุโลกอยู่ในเวลานั้น

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พิศาล อัครเศรณี) สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๐๗๒ (ค.ศ. ๑๕๒๙) ซึ่งเป็นปีที่ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏ พระอาทิตยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนาม หน่อพุทธางกูร ทุกพระองค์เสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับ ณ กรุงศรีอยุยาเมืองหลวง พระเฑียรราชา (รับบทวัยหนุ่มโดย ศรัณยู วงศ์กระจ่าง) และ พระสุริโยไท (รับบทวัยสาวโดย คุณหญิง ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี) มีโอรสธิดาทั้งสิ้น ๕ พระองค์ คือ พระราเมศวร (เกียรติศักดิ์ ศักดานุภาพ), พระมหินทร (อภิญญ์ รัชตะหิรัญ), พระบรมดิลก (ชมพูนุท เศวตวงศ์), พระสวัสดิราช (พิมลรัตน์ พิศลยบุตร) และ พระเทพกษัตรี (จีระนันท์ กิจประสาน) ประทับอยู่ ณ วังชัย ดำรงอิสริยยศเป็นพระเยาวราช

เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร สิ้นพระชนม์ด้วยโรคไข้ทรพิษ พระไชยราชา (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง) ผู้ซึ่งดำรงพระยศเป็นพระอุปราช ควรจะได้สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ แต่หน่อพุทธางกูรทรงขอให้ รัฏฐาธิราชกุมาร (ด.ช. ลูคัส อดัม บุญธนากิจ) พระโอรสวัย ๕ พรรษา อันเกิดแต่พระอัครชายา (วรรณษา ทองวิเศษ) วัย ๑๗ พรรษา เป็นผู้ขึ้นครองราชย์แทน ระหว่างนั้น บ้านเมืองถูกบริหารโดยขุนนางผู้ทุจริต ติดสินบนเถลิงอำนาจ โดยเฉพาะ เจ้าพระยายมราช (มีศักดิ์ นาครัตน์) บิดาของพระอัครชายา

พระไชยราชาจึงให้สำเร็จโทษพระรัฏฐาธิราช ตามราชประเพณีโบราณ และได้ขึ้นครองราชย์ แผ่บุญญาธิการ เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ทรงออกรบปราบหัวเมืองอยู่เนืองๆ และได้แต่งตั้งพระเฑียรราชาขึ้นเป็นอุปราช ว่าราชการแทนพระองค์ อยู่ที่กรุงอโยธยา ส่วนพระมเหสีของพระไชยราชา คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ (ใหม่ เจริญปุระ) ได้ลักลอบมีความสัมพันธ์กับ ขุนชินราช (จอนนี่ แอนโฟเน่) ผู้ดูแลหอพระ เชื้อราชวงศ์อู่ทองด้วยกัน และได้สมคบคิดกัน ลอบวางยาพิษปลงพระชนม์พระไชยราชา พระยอดฟ้า (ด.ช. ปรมัติ ธรรมมล) พระโอรสของพระไชยราชา ที่ประสูติจาก ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (สินจัย เปล่งพานิช) ได้ขึ้นครองราชย์แทน ในขณะที่มีพระชนม์เพียง ๑๐ พรรษา แต่ต่อมาไม่นาน ก็ถูกท้าวศรีสุดาจันทร์ปลงพระชนม์อีกองค์หนึ่ง แล้วสถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า ขุนวรวงศา

นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพระไชยราชา พระเฑียรราชาก็ได้ทรงผนวชเพื่อเลี่ยงภัย ส่วนพระสุริโยไทครองพระองค์เงียบๆ ในวัง โดยมีผู้จงรักภักดี คือ ขุนพิเรนทรเทพ (ฉัตรชัย เปล่งพานิช) ขุนอินทรเทพ (อำพล ลำพูน) หมื่นราชเสน่หานอกราชการ (สรพงษ์ ชาตรี) หลวงศรียศ (ศุภกร กิจสุวรรณ) เฝ้าคุ้มกันภัยให้ ได้ร่วมกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศา และท้าวศรีสุดาจันทร์ เสียบหัวประจานไว้ที่วัดแร้ง แล้วอัญเชิญพระเฑียรราชา ให้ลาสิกขาบทขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่า พระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๑ – ๒๑๑๑ / ค.ศ. ๑๕๔๘ – ๑๕๖๘)

ระหว่างนั้นทางพม่า ประเทศเพื่อนบ้านได้รวบรวมกำลังเป็นปึกแผ่น แผ่ขยายอำนาจรุกรานไทยภายใต้พระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า ตะเบงชเวตี้ (ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์) และได้เดินทัพมายังอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ เกิดเป็นสงครามยุทธหัตถี ที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งเป็นเหตุให้ พระสุริโยไทสิ้นพระชนม์บนคอช้าง

เรื่องจบลงด้วยสงครามยุทธหัตถี อันเป็นเรื่องราวความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและความตายของวีรกษัตรีย์ “สุริโยไท” ที่พลีชีพเพื่อรักษาแผ่นดินไทย

นักแสดง:
ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี …. สมเด็จพระสุริโยทัย
ใหม่ เจริญปุระ …. ท้าวศรีสุดาจันทร์
ศรัณยู วงศ์กระจ่าง …. สมเด็จพระเฑียรราชา
ฉัตรชัย เปล่งพานิช …. ขุนพิเรนทรเทพ
จอนนี่ แอนโฟเน่ …. พันบุตรศรีเทพ
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง …. สมเด็จพระชัยราชาธิราช

สรพงษ์ ชาตรี, สินจัย เปล่งพานิช, อำพล ลำพูน, ศุกกรณ์ กิจสุวรรณ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วรรณษา ทองวิเศษ, รณฤทธิชัย คานเขต, สหรัถ สังคปรีชา, วรุฒ วรธรรม, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, มานพ อัศวเทพ, กรุง ศรีวิไล, อดิเทพ ชดช้อย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา จันทร์เรือง, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ญาณี ตราโมท, มีศักดิ์ นาครัตน์, พิศาล อัตรเศรณี, ทาริกา ธิดาทิตย์, ปวีณา หงสกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุรชัย จันทิมาธร, ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ, ดำรง พุฒตาล, นาถ ภูวนัย, จรัสพงษ์ สุรัสวดี, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, มารศรี อิศรางกูรฯ, อรสา อิศรางกูรฯ, ผจญ ดวงขจร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ครรชิต ขวัญประชา, สรนันทร์ ร.เอกวัฒน์, วิโรจน์ ตั้งวานิช, อำพัน เจริญสุข, สีเทา เพ็ชรเจริญ, โกร่ง กางเกงแดง, สวง ทรัพย์สำรวย, บุญส่ง ดวงดารา, นภาพร หงสกุล, พรพิมล รักธรรม, เขมสรณ์ หนูขาว, ฝนพา สาทิสสะรัต, ไกรลาศ เกรียงไกร, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, เขาทราย กาแลคซี่, เมืองชัย กิตติเกษม, แรม วรธรรม, ยอดชาย เมฆสุรรณ, เกียรติศักดิ์ ศักดานุภาพ, อภิญญ์ รัชตะหิรัญ, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, ชมพูนุท เศวตวงศ์, จีระนันท์ กิจประสาน, วิทยา โกมลฐิติกานต์, สรณัฎฐ์ ฉัตรวิบูรณ์, รุษยา เกิดฉาย, ไกร ครรชิต, ลูคัส อดัม บุญธนากิจ, ปรมัติ ธรรมมล, จีรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์, กังวาล รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสร้าง : หม่อมกมลา ยุคล
ตัดต่อ : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, หม่อมราชวงศ์ปัทมนัดดา ยุคล
ผู้กำกับกอง 2 : เปี๊ยก โปสเตอร์
ผู้ช่วยผู้กำกับ : สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ปิยะลักษณ์ มหาธนทรัพย์
คัดเลือกนักแสดง : อรชุมา ยุทธวงศ์
ผู้กำกับภาพ : Igor Luther, Stanislav Dorsic
ผู้จัดการกองถ่าย : คุณากร เศรษฐี
ผู้เขียนบท : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ผู้ให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ : .ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้ออกแบบฉาก : ประสพโชค ธนะเศรษฐวิไล
ผู้กำกับศิลป์ : เจษฎา ผันอากาศ, ประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน
ผู้กำกับดนตรี : Richard Harvey
แผนกเสื้อผ้า : ฐิติกรณ์ ศรีชื่น, สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์
ผู้บันทึกเสียง : Conrad Bradley Slater
เทคนิคพิเศษ : The Fame Post Production Co., Ltd.
แต่งหน้า & ออกแบบทรงผม : มนตรี วัดละเอียด

 

Reviewed by admin on 26 มิถุนายน 2018