Our Rating
Your Rating

สิงห์สะเปรอะ

สิงห์สะเปรอะ (2521)

สิงห์สะเปรอะ
ทองทรัพย์สินธุ์โปรดัคชั่น
โดย สมาน ทองทรัพย์สินธุ์ เสนอ
ภาพยนตร์บู๊ ตลก แหกตลาด ฮาตลอด
จากผลงาน สิงห์รถบรรทุก ที่เกรียวกราวมาแล้ว
หัวเราะกันให้ลั่น ฮากันให้เลอะ สนุกจริงๆ ดู
สิงห์สะเปรอะ
สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ เศรษฐา ศิระฉายา ล้อต๊อก
ชูศรี มีสมมนต์, ก๊กเฮง, สุวิน สว่างรัตน์,
ธัญญา ธัญญลักษณ์, มัตติกา เกียรติสกุล, เสาวณีย์ สกุลเดช,
สุนทร, เสกสรร ภู่ประดิษฐ์
กำกับการแสดงโดย สมาน ทองทรัพย์สินธุ์
อำนวยการสร้าง โดย ธนวิน์ ทองทรัพย์สินธุ์
สร้างเรื่องโดย “จุ๋มจิ๋ม” แห่งการ์ตูน หนูจ๋า
ถ่ายภาพโดย ปานศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply