Our Rating
Your Rating

สิงห์รถบรรทุก

สิงห์รถบรรทุก (2520)

ทองทรัพย์สินโปรดักชั่น
สมาน ทองทรัพย์สิน (ตุ๊กตาทองพระราชทาน)
การต่อสู้เพื่อกู้ศักดิ์ศรีของขี้ข้า
ทั้งบู๊ ทั้งฮา ประกาศศักดาของคนจริง
พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง
สิงห์รถบรรทุก

สิงห์รถบรรทุก
ของ เพชร สถาบัน
สมบัติ เมทะนี พบ มยุรา ธนะบุตร
นิรุตติ์ ศิริจรรยา พบ มัตติกา เกียรติสกุล
สมภพ เบญจาธิกุล พบ คนึงนิจ ปัทมา
ภุชงค์ นาคราช พบ เสาวนีย์ สกุลเดช
เกชา เปลี่ยนวิถี, รุจิรา อิศรางกูร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,
เกษม มิลินทจินดา และ วัฒนา กีชานนท์
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
วราภรณ์ ทองทรัพย์สิน อำนวยการสร้าง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

Leave a Reply