Our Rating
Your Rating

สิงห์ท่าเรือ

สิงห์ท่าเรือ

สิงห์ท่าเรือ

ฟิล์ม 16 มม.? / สี? / พากย์?
20 กรกฎาคม 2498
ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง วีภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง V.
ผู้ถ่ายภาพ ส. วีระเทวิน

นักแสดง
ทวี ครุฑปิยะ, วาสนา พรหมมา, ประชุม จันทิมา

ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน 2498
(ล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน 2498