สิงห์ต้องสู้
สิงห์ต้องสู้
พรสุรีย์ภาพยนตร์
เหนือปฐพีบนหัวใจนักสู้ มีแต่คำว่า สู้..สู้..สู้
สิงห์ต้องสู้
สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง กรุง ศรีวิไล
โกวิท วัฒนกุล, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์,
มานพ อัศวเทพ, บู๊ วิบูลย์นันท์, ฤทธิ์ ลือชา,
ลักษณ์ อภิชาติ, อนันต์ สัมมาทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
สมชาย สามิภักดิ์, ต่อลาภ กำพุศิริ, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์,
โกร่ง กางเกงแดง, ผจญ ดวงขจร
ชัชวาล จันทรวิบูลย์ กำกับการแสดง
แดน กฤษฎา บทประพันธ์
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
เสมอ ศิลป์ประเสริฐ ที่ปรึกษา
อัมพร ประทีปเสน ดำเนินงาน
พรทิพย์ บุญรอดรักษ์ อำนวยการสร้าง
รุ่งรักษ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply