Our Rating
Your Rating

สัตว์สงคราม

สัตว์สงคราม (2524)

มันคือ ‘สงคราม’ ที่ทำให้ ‘มนุษย์’ โหดยิ่งกว่า ‘สัตว์’
สัตว์สงคราม THE FIVE WARRIORS

สัตว์สงคราม
พิศาล อัครเศรณี รณ ฤทธิชัย เครา สปาตาคัส
ธิติมา สังขพิทักษ์ มานพ อัศวเทพ ดวงชีวัน โกมลเสน
โสธร รุ่งเรือง, กฤษ อลงกรณ์, หมู่ นครบาล,
ก้าน ทองคำ, เกษม ศรีน้ำทอง, สมชาย สหัสพาสน์
ทรนง ศรีเชื้อ กำกับการแสดง
“สปา” ดำเนินงานสร้าง
จรูญ เปรมฤทัย อำนวยการสร้าง
แม้ ‘แนวรบนรก’ ก็มิอาจ ‘หยุด’ พวกเขาได้
*ใบปิดวาดโดย เดช

Leave a Reply