Our Rating
Your Rating

สวยแต่ซน

สวยแต่ซน (2521)
สวยแต่ซน
โชคชัยโปรดัคชั่น
โดย โชคชัย มหาสมบัติ เสนอ
สวยแต่ซน
ของ สวิณิต
นำโดย
วิฑูรย์ กรุณา อำภา ภูษิต ลักษณ์ อภิชาติ
ผดุงศรี โสภิตา, สาวิตรี ศรีอรทัย, วีรวรรณ โทณะวณิก,
มารศรี ณ บางช้าง, พิทยา เสนีย์, อนงค์มาศ สร้อยคีรี
ขอแนะนำขวัญใจวัยรุ่น
จากโรงเรียน “อัศวินการแสดง”
คมกฤช อัศวิน, มนตรี จักรชัย
กิ่ง ถวิลแก้ว อำนวยการสร้าง
แดง เสนีย์ กำกับการแสดง
เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงาน
มณู วรรณายก ถ่ายภาพ
ช.พจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Leave a Reply