Our Rating
Your Rating

สมิหรา

สมิหรา (2518)

พลสัณห์ภาพยนตร์ภาพยนตร์
ขอมอบความรักอันล้ำค่า
ภาวนา ชนะจิต อุเทน บุญยงค์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สายัณห์ จันทรวิบูลย์
สมิหรา

สมิหรา
บทประพันธ์ ของ จามร
ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, รอง เค้ามูลคดี, พิมพา น่านรำไพ,
สุวิน สว่างรัตน์, ศรชัย, จิต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สยุมพร ฯลฯ
เสนาะ กระเช้าเพชร กำกับบท
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
ขจรกลิ่น บุรุษพัฒน์ อำนวยการสร้าง
พลสัณห์ ศรีหาผล กำกับการแสดง
พลสัณห์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Leave a Reply