Our Rating
Your Rating

วิมานไฟ (2522)

วิมานไฟ (2522)

วิมานไฟ ด้วยความแค้นทำให้เขาจงใจเข้ามาสร้างสัมพันธ์รักกับ 3 สาวพี่น้อง เพื่อแก้แค้นเพราะพ่อของพวกเธอทำให้ครอบครัวเขาต้องล้มละลาย
วิมานไฟ
บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด
นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง
รักริษยา สุมด้วยแรงแค้น อาฆาต
วิมานรักแสนสวย จึงกลายเป็น…
วิมานไฟ
ของ…กัญญ์ชลา
วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี อรัญญา นามวงษ์
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เศรษฐา ศิระฉายา
ขอแนะนำ พรพรรณ เกษมมัสสุ
อดุลย์ ดุลยรัตน์, รอง เค้ามูลคดี, สมชาย สามิภักดิ์,
มารศรี, ดาวเรือง แสงทอง, เบญจมาศ มโนไพบูลย์
สราวุฒิ สร้างบท
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ทองดี

วิมานไฟ 2512

Leave a Reply