Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ลูกสาวเจ้าพ่อ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ลูกสาวเจ้าพ่อ

ลูกสาวเจ้าพ่อ

สตาร์อินเตอร์โปรดักชั่น เสนอ
พ่อ..ระดับพระกาฬ ลูกสาวย่อมเขี้ยวเล็บคม
หมัด เท้าหนัก ลักยิ้มหวาน
ใครจะชิมขอเชิญ…!
ลูกสาวเจ้าพ่อ
ของ สรัสวดี
ทูน หิรัญทรัพย์ ทวนธน คำมีศรี
พอเจตน์ แก่นเพชร ปรัชญา อัครพล
ธิติมา สังขพิทักษ์, นิภาพร นงนุช, พรพรรณ เกษมมัสสุ,
พิมพ์ใจ พรหมมาลี, มานพ อัศวเทพ,
ฤทธิ์ ลือชา, สมชาย สามิภักดิ์
พร ไพโรจน์ กำกับ
เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ
ประทีป โกมลภิส บทภาพยนตร์
บุญชัย ธนาวนิช อำนวยการสร้าง
ไทยสตาร์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

 

Reviewed by admin on 19 มิถุนายน 2019