Our Rating
Your Rating

ลาวแพน

ลาวแพน (2511)
ลาวแพน
โปรดเก็บน้ำตาของท่าน ไว้ให้กับ…
ภาพยนตร์ฟิล์มสยาม เสนอ 7 ตุ๊กตาทองใน
ลาวแพน
ของ วิจิตร สุวรรณสันต์
สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์
น้ำเงิน บุญหนัก, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร,
วิน วิษณุรักษ์, จุรีรัตน์, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์,
ทองฮะ, หม่อมชั้น พวงวัน, ยรรยงค์, นิดหน่อย
ประสพ ปิ่นน้อย กำกับการแสดง
กวี คงกระพัน ถ่ายภาพ
ประสพ ปิ่นน้อย-มานพ มิ่งขวัญ อำนวยการสร้าง
สนั่นศิลป์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

Leave a Reply