Our Rating
Your Rating

ลาบเลือด

ลาบเลือด (2522)
ลาบเลือด
ไพโรจน์ฟิล์ม
เสนอ ผลงานสร้างกำกับ
ของ พร ไพโรจน์
จ้าวยุทธจักรหนังบู๊!
ลาบเลือด
ทรนง ศรีเชื้อ ประพันธ์เรื่อง
สมบัติ เมทะนี มยุรา ธนะบุตร
ไพโรจน์ ใจสิงห์ ดวงใจ หทัยกาญจน์
ฤทธิ์ ลือชา, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์,
โขมพัสตร์ อรรถยา, สุวิน สว่างรัตน์
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply