ลวดหนาม (2527)
ลวดหนาม
บริษัท อัครเศรณีโปรดั๊กชั่น จำกัด
โดย พิศาล อัครเศรณี เสนอ
สุดยอดแห่งชีวิตการต่อสู้และความรักสุดสะเทือนใจ
พันธนาการชีวิตที่มนุษย์ยากจะฟันฝ่า
แหลมคมกางกั้น..แม้รักแท้
ลวดหนาม
ของ วรรณิศา
พิศาล อัครเศรณี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ปาหนัน ณ พัทลุง
ไชยา สุริยัน, โกวิท วัฒนกุล, ชลิต เฟื่องอารมย์,
ตรีนุช ทิมเจริญ, ส.อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูร
พิศาล อัครเศรณี-จารึก สงวนพงษ์ กำกับ
อัครเศรณีโปรดั๊กชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย POJ

Leave a Reply