Our Rating
Your Rating

พรหมสี่หน้า

บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ…
ผู้ใดหาญกล้าท้าพญายม มันผู้นั้นต้องเจอ…
พรหมสี่หน้า

พรหมสี่หน้า
ของ…อังคาร กฤษณะ
สรพงศ์ ชาตรี สุพรรษา เนื่องภิรมย์
นาท ภูวนัย ทวนธน คำมีศรี
โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์,
โสธรณ์ รุ่งเรือง, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย,
ไกร ครรชิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ,
วิยะดา อุมารินทร์, วรารัตน์ เทพโสธร, ด.ญ.กระแต
ธีระพล เชาวน์ประดิษฐ์ ดำเนินงานสร้าง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
สุรพล กรสวัสดิ์ กำกับการแสดง
พลสยามภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย วีระชาติ บุญชู

Leave a Reply