Our Rating
Your Rating

บ๊ายบายไทยแลนด์

บ๊ายบายไทยแลนด์

บ๊ายบายไทยแลนด์

เขมรอพยพ เวียตนามอพยพ ลาวอพยพ
ท่านเคยเห็น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของ ไทยอพยพ
บ๊าย..บายไทยแลนด์ BYE BYE THAILAND
ความจริงที่เจ็บแปลบ
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จามจุรี เชิดโฉม
ดู๋, สุชาติ แสงธรรม, ตะวัน บรรเจิด, ชวลิต
วิทยา, อาร์ อาจอง ศักดา, จงจิต, เทพสิทธิ์
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง

Reviewed by admin on 25 สิงหาคม 2018

Leave a Reply