Our Rating
Your Rating

นิทราสายัณห์ (2517)

จักรภพภาพยนตร์
โลกเหมือนจะหลับ ตะวันจะลับฟ้า ราตรีจะคลุมทิวา
ชีวิตใกล้นิทรา..เมื่อสายัณห์
นิทรา สายัณห์
นิยายรักอมตะ ของ.. “อิงอร”
ภิญโญ ทองเจือ นัยนา ชีวานันท์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
พฤหัส บุญหลง, ชูศรี มีสมมนต์, จำนงค์
พันคำ กำกับการแสดง
ถาวร สุวรรณ สร้างบท
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ
อนุชา แสงผล ดำเนินงานสร้าง
โคลีเซี่ยม จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 06 สิงหาคม 2018

Leave a Reply