Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

นางเอก

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นางเอก (2518)
นางเอก
จิรายุโปรดั้คชั่น เสนอ
เมื่อครูสาวก้าวมาสู่โลกมาย
ชีวิตของดาราที่ทุกคนใฝ่ฝัน มันจึงกลายเป็น…
นางเอก
ของ ทมยันตี
6 ตุ๊กตาทองประกันคุณภาพ
ทมยันตี-นาท ภูวนัย-ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์
วิไลวรรณ วัฒนพานิช-พงษ์ลดา พิมลพรรณ-ปริญญา ลีละศร
อำนวยการสร้างโดย สมทรง พันธ์หงส์
ดำเนินงานสร้างโดย สง่า อนันต์วิไลกิจ
กำกับการแสดงโดย ปริญญา ลีละศร
นาท ภูวนัย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
พงษ์ลดา พิมลพรรณ, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมชาย สามิภักดิ์,
ชูศรี มีสมมนต์, รชัฏชวลิต วัฒนไพศาล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, บำรุง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018