Our Rating
Your Rating

นักเลงไม่มีอันดับ

นักเลงไม่มีอันดับ (2520)
นักเลงไม่มีอันดับ
ไทยสยามภาพยนตร์ THAI MOTION PICTURE
นักเลงไหนที่ว่าแน่ก็ยังแพ้
นักเลงไม่มีอันดับ
นำโดย
กรุง ศรีวิไล ภาวนา ชนะจิต ลือชัย นฤนาท เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ภูษิต อภิมัน,
ธงชัย, เผอิญ, สังข์ทอง สีใส, เทพ เทียนชัย,
เมือง อพอลโล่, อังคณา, นุสรา, สุดสวาท, ม๋วย, อ๊อด
ขอแนะนำนางเอกใหม่ อังคณา ปฏิรูปสกุล
และดารารับเชิญ จีระศักดิ์ บางยี่เรือ
อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ กำกับ
ชัชวาลย์ จันทรกานนท์ สร้าง
นพรัตน์ ทิพย์โอสถ ถ่ายภาพ
ดำเกิง สิงห์ขร-ประยูร ไตรโอสถ ดำเนินงาน
สีธงชาติ กำกับบท
*ใบปิดวาดโดย ฟรีเวย์โฆษณา

Leave a Reply