Our Rating
Your Rating

นักเลงตราควาย
นักเลงตราควาย
ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น เสนอ
ลูกผู้ชายเกิดตายก็คล้ายกัน ใจเท่านั้นที่เหนือมนุษย์!
เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง
นักเลงตราควาย
ของ คำพูน บุญทวี
สรพงศ์ ชาตรี มนฤดี ยมาภัย
จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, นิภาพร นงนุช, พยัคฆ์ รามวาทิน,
อำภา ภูษิต, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง,
ไกร ครรชิต, ภูมิ พัฒนายุทธ, นรา นพนิรันดร์,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, นที, อรประภา, ยอด, เวียง, ทูล
นิรันดร์ ธรรมปรีชา ถ่ายภาพ
สุรชา มีคุณสุต ดำเนินงาน
เตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

นักแสดง นักเลงตราควาย:
สรพงศ์ ชาตรี
มนฤดี ยมาภัย
จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
นิภาพร นงนุช
ภูมิ พัฒนายุทธ

Reviewed by admin on 10 กันยายน 2018

Leave a Reply