Our Rating
Your Rating

นักรบดำ

นักรบดำ (2531)
นักรบดำ
เราเป็นทหาร…เรามีชีวิต...เราเป็นคน…
นักรบดำ BLACK WARRIOR
สรพงศ์ ชาตรี รณ ฤทธิชัย โกวิท วัฒนกุล
สุรีย์วัล สุริยง การันต์ กิตติราช โสธรณ์ รุ่งเรือง
ยอดมนู ภมรมนตรี สุชีพ กล้าวิทย์กิจ บรูซ เคคลู
วาสนา วรรณวงศ์, วรภัทร สุนทรผลิน, แก้วกาญจน์ มณีวงศ์,
สุภางค์ ศศิโรจน์, สุนีย์ มั่นคง
ผู้กำกับการแสดง สุขุม เมธาวนิช, คัมภีร์ ภาคสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสร้าง น่าน นที, อานนท์ อัศนธรรม
กำกับภาพ สันทัด ศรีสัมพันธ์
ดำเนินงานสร้าง พ.ต.ธัญญาลักษณ์ แก้วน้อย
สร้างโดยทีมงาน FUTURE
จัดจำหน่ายโดย พรพจน์ฟิล์ม
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply