Our Rating
Your Rating

ทะเลทอง

ทะเลทอง (2518)
ทะเลทอง
สุรมาศภาพยนตร์ เสนอ
ภาพยนตร์ชีวิตต่อสู้ รักหวานสะท้านหัวใจ
ทะเลทอง 
ของ รมณียา
นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์
มานพ อัศวเทพ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงดาว จารุจินดา
ดวงใจ หทัยกาญจน์ จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
สาละวิน กำกับการแสดง
พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
ชาย มี่คุณสุต ธุรกิจ
เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงานสร้าง
ไพจิตร ศุภวารี อำนวยการสร้าง

Leave a Reply