Our Rating
Your Rating

ถล่มวังข่า

ถล่มวังข่า (2521)
ข้อความบนใบปิด
พูนทรัพย์โปรดัคชั่น ทุ่มทุนถล่มให้ยิ่งใหญ่
เรื่องดังจากนิตยสาร บางกอก
“เพิ่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้าจะหยัดกายสู้
แม้ชีพสิ้น ข้าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินให้ใคร”
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์
นัยนา ชีวานันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา ลักษณ์ อภิชาติ
สุริยา ชินพันธ์, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา,
ดามพ์ ดัสกร, ศศิมา สิงห์ศิริ, ดวงใจ หทัยกาญจน์,
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, บู๊ วิบูลย์นันท์
ถล่มวังข่า
ของ บูรพา อาลักษณ์

Leave a Reply