ตะวันเพลิง

ตะวันเพลิง
โลกนี้-เป็นที่ยืนของคน “ไม่แพ้”
โคลีเซี่ยมโปรดั๊กชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย เสนอ
คมน์ อรรฆเดช กำกับการแสดง
ตะวันเพลิง
นำแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ยุรนันท์ ภมรมนตรี
ฉัตรชัย เปล่งพานิช พิม วัฒนพานิช
บทประพันธ์…บัณฑิต ฤทธิ์ถกล, เบญจม
ถ่ายภาพ…มนู วรรณายก

Leave a Reply