Our Rating
Your Rating

ดิฉันไร้เสน่หา

ดิฉันไร้เสน่หา

ดิฉันไร้เสน่หา
CK โปรดักชั่น
เอื้ออาทร..มัดใจ..ศรัทธา..ฉันให้เธอ..
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
ดิฉัน..ไร้เสน่หา
ของ พรสวรรค์
ราตรี วิทวัส, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มาริสา อุดมพร พบ
อภิชาติ หาลำเจียก, ซูโม่เป็ปซี่, ดี๋ ดอกมะดัน, ธนิต พงษ์มนูญ
ชุมพร เทพพิทักษ์, ฟู ยิ้มแป้น, พิศมัย ภุมรา
ขอแนะนำ พีราญา ขวัญยืน
สถิตย์ สถาพร อำนวยการสร้าง
คอปเตอร์ ชาญ ถ่ายภาพ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
*ใบปิดวาดโดย POJ