Our Rating
Your Rating

ดอกไม้ร่วงที่สันทราย

ดอกไม้ร่วงที่สันทราย (2535)
ข้อความบนใบปิด
เมขลาภาพยนตร์
ลูกน้ำ-ลูกโป่ง ดำเนินงาน
เสถียร สุมานโสร์ ที่ปรึกษา
น้อย เกตุงาม กำกับการแสดง
ดอกไม้ร่วงที่สันทราย
ของ ตูมตาม เกตุงาม
หิรันย์ บทประพันธ์-บทภาพยนตร์
นำโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี ธิดา ธีระรัตน์
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จามจุรี เชิดโฉม
ขอแนะนำนางเอกใหม่ อรุณรัตน์ อินแก้ว
มนตรี, กันทิมา, แดน ดัสกร, สิงหา สุริยง, โขมพัสตร์ อรรถยา,
เสกสิทธิ์, พิศ, เผอิญ, จเร, ภายุ รังศรี, นาฏตยา,
ไตเติล ขนิษฐา เกตุงาม, วาสนา, วนิดา เกตุงาม,
ด.ญ.สุวรา, ด.ช.เอ็ม, มานะ เกิดจงรักษ์
น้อย เกตุงาม-จริน พรหมรังษี-ปิยะวุฒิ กำกับฯ
หมี พรานนก-จุฑามาศ ธุรกิจ
ก้องเกียรติ ถ่ายภาพ

Leave a Reply