Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ชาตินักสู้

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชาตินักสู้

นฤาชาภาพยนตร์
ไม่ยอมขายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผลงาน
และการแสดงของ ลือชัย นฤนาท ตลอดมา
ขอให้ท่านพิสูจน์ว่า ลือชัย นฤนาท จะเสียโฉมหรือไม่
เพราะประสบอุบัติเหตุในการถ่ายทำ
ชาตินักสู้
ของ รังษี เทพวรสิน
ลือชัย นฤนาท พบ เพชรา เชาวราษฎร์
เรื่องเดียวในพ.ศ.2511
ดาราสมทบ ถวัลย์ คีรีวัต, สมพล กงสุวรรณ,
เมตตา รุ่งรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, ขุนแผน,
ถนอม นวลอนันต์, ท้วม ทรนง, นฤาชา
สานิต รุจิรัตนกุล ถ่ายภาพ
ประกอบ แก้วประเสริฐ กำกับ
เครือมาศ สร้อยคีรี อำนวยการสร้าง


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 29 สิงหาคม 2018