Our Rating
Your Rating

จีบ

จีบ (2529)

โคลีเซี่ยมฟิล์ม เสนอ
จีบ

จีบ
พีท ทองเจือ พิม วัฒนพานิช
สมฤดี, อำนาจ, วชิระ, ปุยฝ้าย
สันทัด ศรีสัมพันธ์-พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล บทภาพยนตร์
พรพิมล มั่นฤทัย อำนวยการสร้าง
โคลีเซี่ยมกรุ๊ป เรื่องและกำกับฯ

Leave a Reply