Our Rating
Your Rating

ฆ่าอย่างเดียว

ฆ่าอย่างเดียว (2521)
ข้อความบนใบปิด
ทานตะวันฟิล์ม สร้าง
365 วันแห่งการรวบรวมความมันเพื่อให้สมจริงตามเหตุการณ์
ฆ่าอย่างเดียว KILLER WAIL
ของ มรกต
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
ไพโรจน์ ใจสิงห์, สิงหา สุริยง, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์,
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ,
กฤษณะ อำนวยพร, บู๊ วิบูลย์นันท์, สุกัญญา นาคสนธิ์,
ศิริพันธ์ เอกมรรย์, นภาพร หงสกุล, เทพ เทียนชัย,
พิภพ ภู่ภิญโญ, แพน บอระเพ็ด
สักกะ จารุจินดา ที่ปรึกษา
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ กำกับการแสดง
สุภาว์ เทวกุล เขียนบท
สมโภชน์ อัครพันธ์ ถ่ายภาพ
เจษฎา เมินทุกข์ ศิลปกรรม
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply