Our Rating
Your Rating

คุณแหท่าหอย

คุณแหท่านหอย (2528)

คุณแหท่านหอย

ชัยอารีย์ เชิญชมผลงานเฮฮา หัวร่อ อร่อยเหาะ
ของ อาว์เดียร์ กำกับ
เป็นคนใช้เรียกไอ้ เรียกอี พอเป็นเศรษฐี เรียก
คุณแหท่านหอย
ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
รอง เค้ามูลคดี, เด๋อ ดอกสะเดา,
ดู๋, ดี๋, ดอน, แดง, สีเทา,
ฉวีวรรณ บุญปรก, จันทนา ศิริผล, คุณชุ้ง สุริฉาย
โถ-บุญธรรม สร้าง
ศราวุฒิ วุฒิชัย-ก้องเกียรติ อัศวินิกุล
บันทึกภาพเหตุการณ์

Leave a Reply